Aanvullende contractuele voorwaarden VPN

De algemene voorwaarden van G DATA CyberDefense AG zijn van toepassing. Daarnaast zijn de volgende aanvullende contractuele voorwaarden van toepassing op het G DATA VPN-product.

§ 1 Totstandkoming van de overeenkomst voor VPN-diensten

(1) De overeenkomst gaat over de levering van een VPN-dienst (Virtual Private Network).
Met het plaatsen van het dienstenaanbod op onze website doen wij reeds een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de in de artikelomschrijving genoemde voorwaarden.

(2) De overeenkomst wordt als volgt gesloten via het online bestelsysteem:
De beoogde diensten worden in het 'winkelwagentje' geplaatst. U kunt op de betreffende knop in de navigatiebalk klikken om het 'winkelwagentje' op te roepen en daar op elk moment wijzigingen aan te brengen. Na het oproepen van de 'betalingspagina' en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofort) als betaalmethode gebruikt, komt u ofwel op de overzichtspagina van uw bestelling in onze onlineshop terecht, of u wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling.
Indien u wordt doorverwezen naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling, dient u daar de betreffende keuze te maken of uw gegevens daar in te vullen. Tot slot wordt u teruggeleid naar onze onlinewinkel, naar de pagina met het besteloverzicht. 
Voordat u de bestelling verstuurt, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de 'terug'-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de knop 'Bestellen', geeft u een juridisch bindende verklaring tot aankoop af, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(3) Het verzoek tot het opstellen van een offerte is voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.

(4) De verwerking van de bestelling en het doorgeven van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst geschiedt per e-mail, deels automatisch. U dient er zelf voor te zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres juist is, dat u de e-mail technisch kunt ontvangen, en, in het bijzonder, dat deze niet door spamfilters wordt tegengehouden.

§ 2 Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van G DTA VPN is gebaseerd op de volgende gebruiksvoorwaarden. Voor de toepassing van deze bepalingen omvatten de diensten, netwerken, servers, producten, dienstverlening en rekeningen van G DATA tevens die van subcontractanten die door G DATA worden gebruikt om de overeengekomen diensten te verlenen en de contractuele verplichtingen na te komen.

(1) Algemene bepalingen

De hieronder beschreven handelingen zijn ontoelaatbaar in het kader van het gebruik van G DATA VPN en zijn strikt verboden krachtens dit gebruiksbeleid. G DATA behoudt zich het recht voor om elk gedrag dat schade toebrengt of kan toebrengen aan het G DATA-netwerk, -klanten of -gebruikers, te beschouwen als een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden. Indien een klant niet zeker weet of een voorgenomen gebruik of handeling toelaatbaar is, is het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om de toelaatbaarheid van het gebruik na te trekken door contact op te nemen met G DATA via het volgende e-mailadres: info@gdata.de. In het algemeen mogen klanten van G DATA het netwerk, de servers of de diensten van G DATA niet gebruiken op een manier die:

i. in strijd is met toepasselijke wetten, verordeningen, overeenkomsten of tarieven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de wetgeving inzake gegevensbescherming;

ii. inbreuk maakt op de gebruiksvoorwaarden van netwerken, servers of diensten waartoe toegang wordt verkregen via het netwerk van G DATA;

iii. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van G DATA of anderen;

iv. inbreuk maakt op de privacy van anderen;

v. de wederverkoop van G DATA-producten of -diensten inhoudt, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst met G DATA;

vi. misleidende online-marketingpraktijken inhoudt, met inbegrip van maar niet beperkt tot praktijken die in strijd zijn met de richtlijnen van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten voor correcte online-marketingpraktijken;

vii. in strijd is met de specifieke instructies die door G DATA zijn opgesteld met het oog op de goede werking, veiligheid of kwaliteit van andere door G DATA aangeboden diensten, of met het oog op de technische compatibiliteit van de op het G DATA-netwerk aangesloten apparatuur;

viii. een wezenlijke invloed heeft op de kwaliteit van de door G DATA geleverde diensten; of

ix. anderszins in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

(2) Algemene bepalingen

Uitdrukkelijk verboden is/zijn:

i. onbevoegd gebruik (of poging tot onbevoegd gebruik) of sabotage van computers of netwerken;

ii. pogingen om de dienstverlening van een gebruiker of host te verstoren of te verhinderen (bv. DDOS-aanvallen en/of DNS-spoofing-aanvallen);

iii. de vervalsing van identificatiegegevens van gebruikers;

iv. het uploaden van schadelijke software naar het G DATA-netwerk of de G DATA-servers (bijvoorbeeld virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz.);

v. het ongeoorloofd scannen van andermans netwerken op kwetsbaarheden;

vi. het zonder toestemming enige vorm van netwerkmonitoring (bijv. met een 'packet-sniffer') uitvoeren, of anderszins gegevens die niet voor de Klant bestemd zijn te monitoren of te onderscheppen;

vii. het zonder toestemming trachten te omzeilen van de authenticatie van de klant of de beveiliging van een host, netwerk of account ('cracking');

viii. het gebruik van programma's/scripts/commando's of het verzenden van berichten van welke aard dan ook die bedoeld zijn om een terminal-sessie van een derde te verstoren, op welke manier dan ook, lokaal of via het Internet;

ix.            'phishing', d.w.z. het namaken van berichten van de website en/of dienst van een ander bedrijf om identiteitsinformatie, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen van legitieme gebruikers van de dienst van dat bedrijf;

x.              'Pharming', d.w.z. het gebruik van malware, DNS-cache-poisoning of andere middelen om een gebruiker om te leiden naar een namaakversie van een website of andere dienst die wordt aangeboden door een legitieme entiteit, teneinde identiteitsgegevens, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen van legitieme gebruikers van de dienst van die entiteit;

xi. het verzenden of ontvangen, uploaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechten, gegevensbescherming of soortgelijke rechten van derden;

xii. het verstrekken van valse of onjuiste gegevens op het inschrijvingsformulier;

xiii. het gebruik van de diensten boven de bandbreedtelimiet die is ingesteld voor de gebruikersaccount van de klant;

xiv. software, programma's, producten of diensten die in strijd zijn met dit beleid te promoten, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken;

xv. om te proberen het proces of de procedures voor het meten van tijd, bandbreedtegebruik of andere methoden voor het vastleggen van het 'gebruik' van de producten en diensten van G DATA te omzeilen of te wijzigen;

xvi. het vervalsen van header-informatie of identificatiegegevens van gebruikers;

xvii. poging tot of succesvolle inbreuk op de beveiliging of verstoring van internetcommunicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot toegang tot gegevens waarvan de klant niet de ontvanger is, of het inloggen op een G DATA-server of -account waartoe de klant niet uitdrukkelijk gemachtigd is;

xviii. het hijacken van IP-gegevens;

xix. het verzenden van ongevraagde massamails ('spam');

xx. het verzamelen van reacties op ongevraagde bulk-e-mails;

xxi. het opzettelijk verzenden van buitensporig grote bijlagen aan een e-mailontvanger, alsook het verzenden van ongevraagde commerciële e-mailberichten;

xxii. het gebruik van een open-mail-relay en/of een open proxy; en

xxiii. het verzamelen van e-mailadressen van het internet met het oog op het verzenden van ongevraagde bulk-e-mails, of het voor dit doel bekendmaken van de verzamelde adressen aan anderen.

(3) Schending van rechten van derden

G DATA zal kennisgevingen van vermeende inbreuken onmiddellijk verwerken en onderzoeken en passende maatregelen nemen om het intellectuele eigendom en de rechten van G DATA en derden te beschermen. G DATA zal, voor zover dit noodzakelijk is om haar eigen rechten of die van derden te beschermen, zo snel mogelijk handelen om de toegang tot materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op het auteursrecht of betrokken is bij andere inbreukmakende activiteiten te verwijderen of onmogelijk te maken, en zal zo snel mogelijk handelen om de toegang tot verwijzingen of links naar materiaal of activiteiten waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op het auteursrecht te verwijderen of onmogelijk te maken. G DATA zal de toegang tot de dienst blokkeren voor klanten die herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrecht.

Meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht dienen te worden gericht aan abuse@wlvpn.com. Indien G DATA materiaal verwijdert of de toegang daartoe ontzegt waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten van derden, zal G DTA trachten contact op te nemen met de klant die dergelijk materiaal heeft geplaatst, om hem of haar de gelegenheid te geven op de melding te reageren. Alle door de klant ingediende tegenberichten zullen aan de klagende partij worden toegezonden. G DATA zal de klagende partij tien (10) dagen na het verzenden van het tegenbericht de tijd geven om in beroep te gaan bij de rechtbank alvorens Mudhook enig materiaal vervangt of de toegang tot dit materiaal herstelt als gevolg van een tegenbericht.

(4) Melding van risico's

De klant is verplicht GDATA onmiddellijk op de hoogte te brengen indien hij of zij verneemt dat er een gebeurtenis dreigt die een negatieve invloed zou kunnen hebben op het G DATA-netwerk. Het gaat hierbij o.a. om bedreigingen met afpersing, met dreiging van DDOS-aanvallen, ongeoorloofde toegang of andere veiligheidsincidenten.

(5) E-mails

De volgende handelingen zijn verboden ten aanzien van e-mails die via het netwerk, de servers of de diensten van G DATA worden verzonden of ontvangen:

i. het gebruik van e-mail om te treiteren, hetzij door taalgebruik, hetzij door de frequentie of het volume van de berichten, alsook het blijven versturen van e-mails nadat is gevraagd daarmee te stoppen (dit wordt beschouwd als intimidatie);

ii. het gebruik van e-mails om ontwrichting te veroorzaken (b.v. 'mail-bombing', 'flashing', enz.);

iii. het verzenden van e-mails met valse header-informatie;

iv. het verzenden van e-mails met valse of verduisterde informatie (bv. gecodeerde of 'verduisterde' URL's), bedoeld om identificatie van de afzender van het geadverteerde product te voorkomen;

v. het verzenden van kettingbrieven, piramidespelen en 'hoaxes';

vi. het gebruik van de e-mailserver van een andere partij om e-mails door te sturen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;

vii. het gebruik van de G DATA- of klantenaccount om reacties te verzamelen op berichten die door een andere provider zijn verzonden en die in strijd zijn met deze regels of die van de andere provider; en

viii. het gebruik van G DATA-diensten in verband met (of ter ondersteuning van) de exploitatie van een mailserver zonder een vergunning om een dergelijke server te exploiteren in een rechtsgebied waar een dergelijke vergunning vereist is.

(6) Bulk-e-mails

Klanten die via G DATA-diensten bulk-e-mails versturen, mogen dit alleen doen met behulp van zogeheten 'closed-loop-opt-in'-adreslijsten. Klanten die bulkmails verzenden via 'closed-loop-opt-in'-adreslijsten moeten over een methode beschikken om inschrijvingen te bevestigen of te verifiëren en moeten een bewijs van inschrijving kunnen overleggen voor gebruikers die klagen over de ontvangst van ongewenste e-mailberichten. Het versturen van ongewenste bulk-e-mails (op basis van het 'opt-out'-principe) is verboden en zal resulteren in beëindiging van de dienstverlening voor klanten die zich met deze praktijk inlaten. Het verzenden van bulk-e-mails (op basis van het 'opt-out'-principe) van een andere provider die direct of indirect adverteert voor G DATA (of het gebruik impliceert van een dienst die gehost of geleverd wordt door G DATA), is verboden. De klant mag geen software adverteren, verspreiden of gebruiken die het verzenden van 'opt-out'-e-mails vergemakkelijkt of voor dit doel e-mailadressen van het internet verzamelt. Bovendien mogen klanten geen lijsten met verzamelde e-mailadressen verkopen of verspreiden met het oog op 'opt-out'-e-mails. Klanten die een dienst aanbieden of gebruiken en gebruikmaken van 'referral-ID's' zullen verantwoordelijk worden gehouden voor ongevraagde bulk-e-mails die worden verzonden door leden van de 'referral ID'-dienst en die linken naar diensten die gehost worden door G DATA. Klanten die met hun G DATA-accounts ongevraagde massamails versturen, zoals hierboven beschreven, zijn in overtreding van de gebruiksvoorwaarden en zullen, in geval van verwijtbaar handelen, G DATA moeten vergoeden voor de daaruit voortvloeiende schade.

(7) Gegevensbescherming

Omdat het internet van nature een open en onveilig communicatiemiddel is, kunnen alle gegevens of informatie die een gebruiker via het internet verstuurt, worden onderschept en gewijzigd. De klant dient er niet vanuit te gaan dat inhoud (met inbegrip van bestanden) die via de diensten van G DATA wordt verzonden, vertrouwelijk wordt behandeld.

(8) Schending van de gebruiksvoorwaarden

In geval van schending of niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door een klant behoudt G DATA zich uitdrukkelijk het recht voor om, naar eigen goeddunken, alle rechtsmiddelen aan te wenden die het gerechtvaardigd acht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opschorting of beëindiging van de levering van een of meer van de diensten van G DATA, alsook alle andere rechtsmiddelen die krachtens de wet voorhanden zijn. Dergelijke maatregelen kunnen door G DATA worden genomen zonder dat de klant daarvan in kennis wordt gesteld.

Het recht van G DATA om de overeenkomst met de klant om gegronde redenen te beëindigen, blijft onverlet.

(9) Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd door middel van schriftelijke kennisgeving aan de klant. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, kan G DATA de overeenkomst met de klant beëindigen met inachtneming van de contractuele voorwaarden.