Gebruiksvoorwaarden G DATA “as a service”

Deze gebruiksvoorwaarden van G DATA zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd via www.gdata.be (“Website”) door G DATA CyberDefense AG, een vennootschap naar Duits recht met maatschappelijke zetel te Königsallee 178 a, D-44799 Bochum, Duitsland en geregistreerd onder BTW nummer DE127065359 & HRB Bochum 6886, hierna "G DATA" genoemd.

Bij elke aankoop (hierna de “Aankoop”) wordt u gevraagd om te bevestigen dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en akkoord gaat met de inhoud ervan als bindend om het recht op het gebruik van de software te verkrijgen. Door een vakje aan te vinken met 'Ik heb deze gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard', stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen zonder kennisgeving worden herzien of bijgewerkt. Daarom adviseren wij u om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen en te lezen. De meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Ze definiëren de wettelijke rechten en plichten tussen eindgebruiker en G DATA.

1. Definities

Volgende begrippen zijn gedefinieerd in functie van deze gebruiksvoorwaarden:

1.1. Gebruiksvoorwaarden – De huidige gebruiksvoorwaarden en alle bijlagen die aan de deze voorwaarden zijn toegevoegd, voor zover ze door de eindgebruiker zijn aanvaard.

1.2. Vertrouwelijke informatie – De term “vertrouwelijk” betekent informatie die door een partij (de "Aanbieder") bekend wordt gemaakt aan een andere partij (de "Ontvanger") in vertrouwen of aangeduid met “vertrouwelijk”, inclusief en zonder beperking, informatie met betrekking tot enig aspect van het bedrijf van de aanbieder of zijn moedermaatschappij, financiële overzichten, zakelijke en marketingplannen, hangende of dreigende rechtszaken, potentiële contractuele relaties, verzameling, tabellering en analyse van gegevens, methoden van computerprogramma's, ontwerpen, specificaties, plannen, tekeningen en soortgelijke materialen, programma's, databases, uitvindingen (al dan niet in aanmerking voor wettelijke bescherming onder octrooirecht, merkenrecht of auteursrecht), onderzoek en ontwikkeling. Vertrouwelijke informatie omvat ook elk document gemarkeerd met "Vertrouwelijk".

Niettegenstaande het voorgaande, omvat Vertrouwelijke informatie geen informatie die: (a) in het publieke domein is of was op het moment dat aan de ontvanger is meegedeeld, of die openbaar wordt buiten de schuld van de ontvanger; (b) is of werd verkregen door de ontvanger, met toestemming om, voor zover bekend, van een derde niet bekend te maken,

behoudens een contractuele, fiduciaire of andere plicht om het niet bekend te maken; (c) onafhankelijk is afgeleid door de ontvanger zonder verwijzing naar Vertrouwelijke informatie; of (d) rechtmatig in het bezit van de ontvanger was zonder enige verplichting jegens de Aanbieder vóór de datum van bekendmaking aan de Ontvanger door de Aanbieder.

1.3. Eindgebruiker – Elke persoon of entiteit die deze gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard voor het verkrijgen van een dienst aangeboden door G DATA, inclusief een gebruikerslicentie en/of een beperkt gebruiksrecht voor het product, zoals beschreven in bijlage A.

1.4. Vergoedingen – De bedragen die door de Eindgebruiker aan G DATA moeten worden betaald in ruil voor het recht om de software, services en/of ondersteuning te gebruiken onder de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden.

1.5. Licentie – Het recht verkregen onder deze gebruiksvoorwaarden om de software te gebruiken onder de voorwaarden uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.

1.6. Platform – Het Software-as-a-Service-platform zoals ingesteld door G DATA en waarmee de software beschikbaar wordt gesteld aan de Eindgebruiker.

1.7. Product – Het softwareprogramma, in objectcode formaat, vermeld en beschreven in bijlage A hierbij, inclusief alle huidige en toekomstige bugfixes, correcties, updates, upgrades, wijzigingen, nieuwe functies of functionaliteiten, waaronder de nieuwste virushandtekeningen en documentatie.

1.8. Aankoop – De Overeenkomst tussen G DATA en Eindgebruiker om de software te kunnen gebruiken in ruil voor een vergoeding betaald door de Eindgebruiker, waarbij de software elektronisch wordt geleverd.

1.9. Services (diensten) – De installatie van de software, integratie van het systeem en ondersteuning voor eindgebruikers.

1.10. Software – De specifieke G DATA-softwareprogramma's en / of upgrades daarvan en de onderhoudsvoorwaarden met betrekking tot deze softwareprogramma's zoals ze specifiek zijn geïdentificeerd in bijlage A.

1.11. Ondersteuning – Technische en productondersteuning door G DATA voor het product zoals verder beschreven in artikel 6 van deze gebruiksvoorwaarden.

1.12. Handelsmerk – Handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen en logo's van G DATA worden gebruikt om zichzelf, haar producten en diensten te identificeren.

1.13. Website – De website van G DATA toegankelijk via www.gdata.be

2. Voorwerp: Licentie- en Onderhoudsvoorwaarden

2.1. Door de huidige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en in ruil voor de betaling van een prijs, verleent G DATA de eindgebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en tijdelijke licentie voor toegang tot en gebruik van de software.

De eindgebruiker kan de software activeren via de aangekochte licentiesleutel. Indien de eindgebruiker een licentie kocht voor meerdere apparaten, zal de eindgebruiker hiervoor een persoonlijke login en wachtwoord ontvangen, waarmee de software geactiveerd kan worden.

De toegang tot en het gebruik van de software is beperkt tot het doel en de termijnen die worden beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

2.2. G DATA zal haar services op de software aanbieden onder de voorwaarden en beperkingen beschreven in huidige gebruiksvoorwaarden in aanvulling op de licentie onder artikel 2.1.

2.3. De huidige gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor G DATA als de eindgebruiker, zonder gebonden te zijn aan een derde partij.

2.4. Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als aanleiding voor een overeenkomst van samenwerking of een werkgever-werknemer relatie. Elke partij is onafhankelijk en als enige verantwoordelijk voor zijn eigen verplichtingen. G DATA als eindgebruiker hebben niet het recht om enige verplichting te creëren, expliciet of impliciet, namens de andere.

3. Registratie

3.1. De Eindgebruiker dient het registratieformulier op de website correct en volledig in te vullen met zijn persoonlijke gegevens of bedrijfsinformatie om toegang tot de software te krijgen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de facturatie. Bij een onvolledige of onjuiste registratie heeft G DATA het recht om het account eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

3.2. Het is niet toegelaten voor eindgebruikers om identiteiten van derden, proxy’s, tijdelijke e-mailadressen en/of andere gegevens te gebruiken die zijn of haar ware identiteit zouden verbergen.

3.3. Het account is uitsluitend bedoeld voor de eindgebruiker, hij mag dit account niet delen met derden. Indien het account door een werknemer wordt aangemaakt in naam van zijn werkgever, moet de werknemer alle relevante gegevens van zijn werkgever invullen in het registratieformulier. In geval van twijfel dat de werknemer rechtmatig kan optreden voor de werkgever, heeft G DATA het recht om bewijs te vragen, voorafgaand aan het activeren van het account.

3.4. Tijdens het registratie- en aankoopproces moet de eindgebruiker akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid door een daarvoor bedoeld vakje aan te vinken.

3.5. G DATA behoudt zich het recht voor om de registratie / aankoop definitief of tijdelijk te aanvaarden of te weigeren. Het kan met name om de volgende redenen worden geweigerd:

 • •   Eindgebruiker communiceert niet de gevraagde gegevens voor de identificatie of communiceert onvolledige of verkeerde gegevens;
 • •   Eindgebruiker registreert meerdere malen onder verschillende pseudoniemen;
 • •   Eindgebruiker gebruikt de identiteit van een derde;
 • •   Eindgebruiker voldoet niet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden, heeft deze in het verleden niet nageleefd of G DATA kan er redelijkerwijs vanuit gaan dat hij deze in de toekomst niet zal nakomen;
 • •   Elke andere reden op basis waarvan G DATA redelijkerwijs kan besluiten om de registratie te weigeren.
 •  
 • 3.6. G DATA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de eindgebruiker te waarschuwen of de toegang tot de Website en/of software tijdelijk of definitief te weigeren.
 •  
 • 3.7. G DATA behoudt zich het recht voor om de toegang of het gebruiksrecht van de software op te schorten overeenkomstig artikel 7.2. van deze gebruiksvoorwaarden.

4. Duur - Beëindiging

4.1. Deze gebruiksvoorwaarden gaan in op de datum waarop de eindgebruiker het aanbod accepteert, met andere woorden wanneer de eindgebruiker de aankoop voltooit. Dit is de datum waarop de eindgebruiker per e-mail een bevestiging van de aankoop ontvangt.

In het geval dat de eindgebruiker niet binnen drie werkdagen een bevestiging per e-mail ontvangt, is de eindgebruiker niet gebonden door de aankoop.

4.2. G DATA biedt een gratis proefperiode van 30 dagen aan die eenvoudig te downloaden is via de website www.gdata.be. Tijdens deze proefperiode zijn de huidige gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle clausules, behalve de betalingsvoorwaarden onder artikel 7 en de duur en beëindigingsvoorwaarden onder artikel 4. Aan het einde van de proefperiode kan de eindgebruiker een licentie aankopen voor een duurtijd van 1, 2 of 3 jaar of opteren voor een abonnement waarbij in bovenstaande gevallen artikel 4 en 7 wel van toepassing zijn.

G DATA kan de proefperiode op elk moment beëindigen zonder enige uitleg of rechtvaardiging

4.3. Indien de eindgebruiker zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden, heeft G DATA het recht om de gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen. In dat geval worden alle rechten en/of gebruikersaccounts van de eindgebruiker onmiddellijk geblokkeerd en moet de eindgebruiker onmiddellijk en uiterlijk op eerste verzoek alle exemplaren van de software in zijn bezit vernietigen, evenals alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de software. In geval van een dergelijke beëindiging heeft G DATA het recht op een volledige vergoeding van de eindgebruiker voor alle mogelijke schade.

4.4.    G DATA heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen in de volgende gevallen (niet-limitatief):

 • •   Indien een substantieel deel of de volledige activa van de eindgebruiker wordt verkocht;
 • •   Indien de eindgebruiker alle betalingen opschort, een vrijwillig faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of een liquidatie of een soortgelijke procedure start;
 • •   Indien er een belangrijke wijziging is aan de aandeelhoudersstructuur van de eindgebruiker of als de controle over de onderneming van eindgebruiker van eigenaar verandert;
 •  
 • 4.5. In geval van niet-betaling onder artikel 7.2 van deze voorwaarden, heeft G DATA het recht om het gebruik op de software op te schorten, 7 dagen na vervaldatum. Deze opschorting heeft geen tijdslimiet. In elk geval kan G DATA niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de eindgebruiker heeft opgelopen tijdens of na de opschorting.

De software wordt binnen 24 uur weer beschikbaar gesteld na ontvangst van betaling.

4.6. Elke kennisgeving of beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail.

5. Voorwaarden voor het recht van gebruik van G DATA

5.1. De software wordt aangeboden aan de eindgebruiker om alleen als Service (SaaS) te gebruiken. De gebruikerslicentie houdt in dat de eindgebruiker de toestemming heeft om een kopie van de software voor persoonlijk gebruik of op de computer van de eindgebruiker of een andere apparaat op te slaan. Het is niet toegestaan om andere kopieën te hebben.

Het is uitdrukkelijk verboden onderdelen te wijzigen of te bewerken met als doel deze commercieel of privé aan derden ter beschikking te stellen.

5.2. De eindgebruiker heeft niet het recht om de software door te verkopen, te verhuren of in sublicentie te geven of om op locatie licenties of gebruiksrechten in welke vorm dan ook te verlenen, noch heeft hij het recht om zijn Licentie aan derden over te dragen. Door de algemene voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, aanvaardt de eindgebruiker de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan G DATA veroorzaakt door ongeoorloofde toegang, wederverkoop, verhuur, licentie of ander gebruik van de software door de eindgebruiker.

Elke ongeoorloofde handeling zal zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst resulteren in een forfaitaire schadevergoeding die de eindgebruiker verschuldigd is aan G DATA en die gelijk is aan 3 keer de totale kosten, afhankelijk van de aankoop van de eindgebruiker. In dit geval heeft G DATA het recht om de huidige gebruiksvoorwaarden te beëindigen overeenkomstig artikel 4.3.

5.3. Als de eindgebruiker een bedrijf of organisatie is, stemt de eindgebruiker ermee in dat op verzoek van G DATA of zijn gemachtigde vertegenwoordigers en binnen 14 dagen, de eindgebruiker het document volledig documenteert en certificeert, dat wil zeggen te ondersteunen met bewijs, dat het gebruik van de software op het moment van het verzoek in overeenstemming is met de Licentie verleend door G DATA.

5.4. Behalve de beperkte rechten en licenties die uitdrukkelijk hieronder worden verleend, wordt er geen andere licentie verleend en is geen ander gebruik toegestaan. G DATA en zijn leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in en op de software alsook alle intellectuele eigendomsrechten en handelsgeheimen die daarin vervat zijn.

6. Updates en Ondersteuning

6.1. G DATA ondersteunt de eindgebruiker bij de installatie, het onderhoud en de update van de software en bij het oplossen van problemen die voortvloeien uit het gebruik van de software, hardware-interface van randapparatuur en het vastleggen van verbeteringsverzoeken en bugs die door de eindgebruiker zijn ingediend.

G DATA kan naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving de software bijwerken. Door de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, stemt u in dat G DATA patches, updates en upgrades kan toepassen.  G DATA kan uw toegang tot enig aspect van de software op elk moment wijzigen, opschorten, beëindigen, vervangen of beperken.

Elke patch, update of upgrade en wijzigen aan de software wordt bijgehouden in een rapport dat kan worden geraadpleegd via de interface van de software.

6.2. Indien de eindgebruiker technische problemen ervaart met de software of het systeem, maar dat volgens G DATA de oorzaak van het probleem niet ligt bij de software of diens werking, dan kan de eindgebruiker verzoeken om bijkomende ondersteuning om het probleem te verhelpen, mits betaling van standaard servicetarieven.
    
Bijkomende ondersteuning kan worden geboden in de volgende gevallen (bij wijze van voorbeeld, maar niet als beperking):

•   Computervirussen die niet afkomstig zijn van de software van G DATA
•   Problemen met de hardware van de eindgebruiker
•   Problemen met het besturingssysteem van de eindgebruiker
•   Problemen met de back-up- en herstel-app van de eindgebruiker
•   Problemen die voortvloeien uit de installatie of het gebruik van een niet-gecertificeerde app van derden
•   Problemen met het netwerk van de eindgebruiker
•   Netwerkproblemen die niet door de software zijn veroorzaakt

Indien bij het technisch probleem onduidelijk is of de oorzaak extern is, zal G DATA samenwerken met de eindgebruiker om de oorzaak te bepalen. Van zodra de oorzaak extern is, is de eindgebruiker verantwoordelijk voor verdere schade.

6.3.  G DATA biedt de eindgebruiker ondersteuning aan voor de gehele duur van de Licentie. Deze ondersteuning is slechts van toepassing op het gebruik van de software zoals beschikbaar op het Platform op een bepaald moment.

6.4. De ondersteuning die G DATA aanbiedt, is te raadplegen op de website via www.gdata.be in de “FAQ”, via telefoon 02/8083321 of e-mail : support@remove-this.gdata.be. De ondersteuning omvat in ieder geval alle vragen inzake het product van G DATA.

6.5. De ondersteuning van G DATA betreft een inspanningsverbintenis. G DATA  kan geen reactie- of tussenkomsten garanderen en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade bij de eindgebruiker, tenzij een gebrek aan inspanning door de eindgebruiker wordt bewezen.

6.6. De ondersteuning beschreven in deze gebruiksvoorwaarden is beperkt tot de duur van deze voorwaarden.

7. Prijs en betaling

7.1. Alle licentiekosten bestaan ​​uit een forfaitaire jaarlijkse vergoeding ter compensatie van het gebruiksrecht van G DATA. Facturering voor kosten per eindgebruiker wordt vooraf gedaan. De vergoeding moet binnen 10 dagen na factuurdatum worden betaald.

Bij een aankoop door een natuurlijke persoon, zijn de kosten die op de factuur worden vermeld een vergoeding inclusief btw en alle andere belastingen. In het geval van een aankoop door een bedrijf zijn de kosten exclusief btw of andere belastingen die van toepassing kunnen zijn.

Bij een gebrek aan betaling op de vervaldag wordt er een administratieve kost van 10 € euro aangerekend per gevraagde toezending of opzoeking  Deze kosten bestaan uit (bij wijze van voorbeeld en niet als beperking):

 • •   toezending van duplicaat van een factuur
 • •   toezending aanmaningen tot betalingen in de vorm van (aangetekende) brieven
 • •   toezending (af-)betalingsplan
 • •   onderzoek voor persoonsgegevens (bv. adres)
 •  
 • Het niet-betalen van een factuur op de vervaldag of een vertraging in de betaling door de eindgebruiker leidt ook van rechtswege, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving of ingebrekestelling tot een schadevergoeding van 10 procent van het totaalbedrag op de factuur, met een minimum vergoeding van 40 euro.

In geval van invorderingsprocedures (zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk) waartoe een onbetaalde factuur aanleiding geeft en waarvoor een derde aangesteld werd door GDATA vallen de daarmee gepaard gaande gemaakte kosten lastens de eindgebruiker. Forfaitair worden deze kosten bepaald op 10% met een minimum van 40 € tenzij de werkelijk gemaakte kosten bewezen worden.

In geval van ernstige tekortkomingen in hoofde van G DATA, zal G DATA een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 procent van het totaalbedrag op de factuur, met een maximum vergoeding van 40 euro.

7.2. In geval van een licentie in de vorm van een abonnement (alleen voor natuurlijke personen), is de vergoeding per maand verschuldigd. Een dergelijke vergoeding moet vooraf worden betaald, d.w.z. het geld moet op de eerste dag van elke maand door G DATA worden ontvangen. Na betaling ontvangt de eindgebruiker een factuur per e-mail.

Indien de eindgebruiker de maandelijkse kosten niet betaalt, heeft G DATA het recht om de uitoefening van deze gebruiksvoorwaarden 7 dagen na de vervaldag, op te schorten. In ieder geval is G DATA niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de opschorting. Na ontvangst van de betaling wordt de software binnen 24 uur beschikbaar gesteld.

7.3. G DATA heeft het recht om aan het einde van het kalenderjaar prijzen te verhogen, rekeninghoudende met de inflatie, met een maximum van 5%. G DATA zal haar eindgebruikers vooraf op de hoogte brengen en dit ten laatste 3 maanden voorafgaand op de datum van vernieuwing. Indien de eindgebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe prijzen, kan de eindgebruiker de huidige gebruiksvoorwaarden beëindigen zonder recht op enige vorm van compensatie.

7.4. Alle protesten van facturen moeten per e-mail worden ingediend naar administratie@remove-this.gdata.be of kunnen telefonisch aangekaart worden binnen 8 dagen na de factuurdatum.

8. Intellectuele eigendom en het verwerken van gegevens

8.1. Na betaling van de vergoeding heeft de eindgebruiker het recht om de software te gebruiken voor zijn eigen zakelijke doeleinden en binnen de voorwaarden uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden. De software wordt in licentie gegeven waarbij de eindgebruiker geen eigendomsrecht verkrijgt op de software. G DATA blijft in alle gevallen de exclusieve eigenaar van de software, evenals de exclusieve houder van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze software. De code, structuur en organisatie behoren tot handelsgeheimen van G DATA, hetgeen wordt beschermd door het Duitse auteursrecht en internationale verdragen.

8.2. Het is de eindgebruiker niet toegestaan ​​om kopieën van de software, geheel of gedeeltelijk of van de inhoud te maken, noch ​​om de broncode van de software op enige manier te achterhalen.

8.3. De eindgebruiker zal gebruik maken van aanduidingen inzake het auteursrecht of het merkenrecht (de merknaam houder) in de software.  Het is de Eindgebruiker niet toegestaan om deze aan te passen of te verwijderen. Vermeldingen van auteursrechten en handelsmerken met betrekking tot de software mogen alleen worden gebruikt om de door de software geproduceerde uitvoer te identificeren en dergelijk gebruik geeft de eindgebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht.

8.4. In het geval er persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt, treedt G DATA op als een verwerker en de eindgebruiker als de verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval zal G DATA alleen de door de eindgebruiker verstrekte persoonlijke gegevens verwerken en alleen voor het doel en de middelen waarvoor deze door de eindgebruiker worden bepaald. G DATA garandeert dat het volledig voldoet aan alle verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zowel met betrekking tot zijn verplichtingen als verwerker tegenover de eindgebruiker en zijn verplichtingen binnen de AVG.

De eindgebruiker als G DATA garanderen dat alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen zijn genomen om een ​​veilige gegevensverwerking te waarborgen en dat ze zullen voldoen aan alle verplichtingen onder de AVG. Alle gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie.

9. Uitsluiting van garantie

9.1. Elk gebruik van de software door de eindgebruiker is op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de eindgebruiker. G DATA biedt geen garantie voor de naleving van de wetgeving inzake belastingen of andere wetten/voorschriften. De eindgebruiker is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van het invoeren van gegevens in de software, voor de verwerking van gegevens door de software op basis van de invoer van eindgebruiker en de uitvoer van gegevens door de software, evenals voor het gebruik van de uitvoer van gegevens door eindgebruiker en met respect voor alle wetgeving waaraan de eindgebruiker onderworpen kan zijn, onder andere, maar niet beperkt tot, anti-witwaswetgeving, wetgeving inzake belastingen, financiële wetgeving.

9.2. De software en ondersteuningsdiensten worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie. G DATA garandeert niet dat de software of ondersteuningsdiensten voldoen aan de vereisten van de eindgebruiker of dat deze ononderbroken of foutloos zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst G DATA hierbij (voor zichzelf en zijn leveranciers) alle andere garanties af, expliciet of impliciet, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot de software en ondersteunende diensten, inclusief, zonder beperking, alle impliciete garanties van titel, niet-inbreuk, rustig genot, integratie, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en alle garanties die voortvloeien uit een handelswijze, uitvoeringswijze of gebruik van de handel.

9.3. In geen geval is G DATA (of zijn leveranciers) aansprakelijk voor het onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht de vorm van enige vordering of actie (hetzij in contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins), voor  (a) zaken buiten zijn redelijke controle, (b) verlies of onnauwkeurigheid van gegevens, verlies of onderbreking van gebruik of kosten van aanschaf van vervangende technologie, goederen of diensten, (c) indirecte, punitieve, incidentele, afhankelijke, speciale, voorbeeldige of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, inkomsten, winst of goodwill of (d) totale schade, boven het bedrag dat aan G DATA is betaald voor het gelicentieerde product of de ondersteunende dienst die aanleiding gaf tot de claim gedurende de voorafgaande periode van 12 maanden of X-maandperiode in geval van een maandelijks abonnement, zelfs als G DATA op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperkingen staan ​​los van alle andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en zijn van toepassing niettegenstaande het falen van een hierin geboden oplossing.

10. Controle over procedure

10.1. Indien een derde partij beweert dat de software van G DATA een inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van de derde, dan zal de eindgebruiker G DATA hiervan onmiddellijk schriftelijk informeren over het bestaan en de juridische stappen.

De eindgebruiker laat de behandeling van de zaak volledig over aan G DATA, inclusief het treffen van een schikking.

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (G DATA CyberDefense AG) via de website www.gdata.be aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken.

(2) Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

11. Eigendom en vertrouwelijkheid

11.1. Prijsaanbiedingen, studies, projecten, facturen, documenten, softwarecode, interpretaties, arrangementen, ideeën, enz., blijven het exclusieve eigendom van G DATA en worden in geen geval geheel of gedeeltelijk doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G DATA. Het kopiëren van de software in welke vorm en welk proces dan ook, vormt een vervalsing en/of oneerlijke marktpraktijk, indien uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G DATA.

11.2. Bij het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden erkent elke partij dat alle kennis en informatie die ter kennis wordt gesteld in verband met de uitvoering van de verplichtingen onder de gebruiksvoorwaarden, zoals, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot klanten, prijzen, bewerkingen, procedure en producten, handelsgeheimen zijn en behoren tot vertrouwelijke informatie eigen aan een onderneming.

11.3. Er wordt geen kennis, informatie, verlenging of vernieuwing bekend gemaakt aan een persoon of onderneming tijdens de duur van deze gebruiksvoorwaarden en drie jaar na de beëindiging ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindgebruiker/G DATA.

12. Publiciteit en getuigenissen

12.1. G DATA kan niet verwijzen naar de handelsnaam en het logo van de eindgebruiker in promotiemateriaal dat in de toekomst wordt gebruikt door G DATA, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindgebruiker. Dergelijk promotiemateriaal bevat geen vertrouwelijke informatie en is beperkt tot een verwijzing naar het gebruik van de diensten van G DATA.

12.2. G DATA heeft een expliciete, voorafgaande toestemming nodig van de eindgebruiker om zijn getuigenis over G DATA te gebruiken voor reclamedoeleinden.

13. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

13.1. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetgeving.

13.2. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd bij geschillen over deze gebruiksvoorwaarden in het algemeen en over het opstellen, uitvoeren en interpreteren ervan. Alvorens een procedure te starten, hebben partijen de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatieve geschillenbeslechting. Het volstaat hiertoe een mail te zenden naar administratie@remove-this.gdata.be

Indien de eindgebruiker een consument is, bestaat de mogelijkheid voor een online geschillenbeslechting bij het ODR-platform, beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/odr

14. Deelbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden

14.1. De huidige gebruiksvoorwaarden zijn definitief en volledig en vervangen alle mondelinge of schriftelijke eerdere mededelingen, verklaringen van gebruiksvoorwaarden tussen partijen.

14.2. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dergelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de geldigheid van andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden

15. Overmacht

15.1. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging bij de uitvoering van haar verplichtingen of voor enig verlies, last of geleden schade, indien dit het gevolg is van omstandigheden van overmacht zoals brand, natuurramp, interventie door de overheid of enige andere oorzaak die buiten de controle valt van eindgebruiker en G DATA (en zijn leveranciers) en indien dit schriftelijk werd meegedeeld aan de andere partij.

16. Algemene voorwaarden en wijzigingen

16.1. De huidige gebruiksvoorwaarden vervangen de algemene gebruiksvoorwaarden tussen eindgebruiker en G DATA voor zover deze in strijd zijn met de artikelen van deze gebruiksvoorwaarden.

16.2. Tenzij specifiek anders bepaald, is elk recht en rechtsmiddel in deze gebruiksvoorwaarden een aanvulling op enig ander recht of rechtsmiddel, volgens de wet of in eigen vermogen. Eindgebruiker stemt ermee in dat, in geval van een inbreuk of dreigende inbreuk, G DATA onherstelbare schade kan lijden waarvoor er volgens de wet geen toereikende oplossing bestaat. Dienovereenkomstig heeft G DATA recht op dwingende en andere billijke rechtsmiddelen om een ​​dergelijke schending of dreigende schending te voorkomen of te beperken, zonder dat het noodzakelijk is om werkelijke schade te bewijzen.

16.3. Eindgebruiker erkent dat (a) hij deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en dit begrijpt, (b) dat hij de gelegenheid heeft gehad om zijn juridisch adviseur deze gebruiksvoorwaarden te laten beoordelen, (c) deze gebruiksvoorwaarden dezelfde kracht en werking hebben als ondertekende gebruiksvoorwaarden, (d) G DATA identificatie vereist van de eindgebruiker voordat deze licentie wordt uitgegeven en (e) uitgifte van deze licentie vormt geen algemene publicatie van de G DATA software of enige andere Vertrouwelijke informatie.

 

 Laatste update: 14.05.2024

Additional Terms & Conditions