Herroepingsrecht voor consumenten

(A consumer is any natural person who concludes a legal transaction for a purpose that cannot be attributed to either commercial or self-employed activity.)

Herroepingsrecht

U kunt uw verklaring tot het sluiten van de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De termijn gaat in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, D-44799 Bochum, telefoon +49 234 9762-0, fax +49 234 9762-299, e-mail: revoke@gdata.de) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een via de post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Daarvoor kunt u het voorbeeldherroepingsformulier aan het einde van deze informatie over herroeping of een andere eenduidige verklaring op onze website elektronisch invullen en aan ons bezorgen. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, ontvangt u onmiddellijk (bv. via e-mail) een bevestiging van de ontvangst van de herroeping. Om de herroepingstermijn te respecteren, dient u de herroeping voor het einde van de herroepingstermijn te verzenden. Het herroepingsrecht geldt ook bij zogenaamde termijnleveringsovereenkomsten. Dat zijn overeenkomsten die een regelmatige levering van gelijksoortige artikelen als onderwerp hebben. Deelname aan de G DATA-abonnementsservice voor updates waarmee u uw software ook na het eerste jaar gebruik up-to-date kunt houden, is een dergelijke termijnleveringsovereenkomst. Als consument kunt u zowel de bestelling van artikelen als het abonnement op de G DATA-updateservice binnen twee weken na ontvangst van de levering – bv. per brief, per fax of op een andere duurzame gegevensdrager – zonder opgave van redenen herroepen. Het herroepingsrecht geldt niet voor software waarvan de verzegeling werd verbroken (zegel verbroken of verpakking geopend) of voor producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd (bv. individuele speciale programmeringen). U kunt ook geen beroep doen op uw herroepingsrecht als de contractuele artikelen of prestaties online (bv. software als download/ESD of verzending van een licentiesleutel via e-mail) werden verzonden en daardoor vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Gevolgen van de herroeping

"Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd extra kosten die het gevolg zijn van een andere soort levering dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping van deze overeenkomst, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als het middel dat voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen. Er worden u in geen enkel geval kosten aangerekend voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de artikelen opnieuw in ons bezit hebben of tot u een bewijs levert dat u de artikelen hebt teruggestuurd, al naargelang van wat zich het eerst voordoet. U moet de artikelen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping naar ons terugsturen of aan ons teruggeven. Om de termijn te respecteren dient u de artikelen voor afloop van de termijn van veertien dagen te verzenden. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de artikelen. De eventuele waardevermindering van de artikelen wordt uitsluitend in rekening gebracht als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan een onnodige omgang met de artikelen door u met het oog op de controle van de toestand, eigenschappen en werking van de artikelen."

Bijzondere opmerkingen

Bij de levering van diensten vervalt uw herroepingsrecht voortijdig als de overeenkomst door beide partijen op uw uitdrukkelijke vraag volledig werd vervuld voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt o.a. niet voor overeenkomsten voor de levering van artikelen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op de persoonlijke behoeften zijn afgestemd of die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending (bv. software).

Voor verdere vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de klantenservice van G DATA.

Einde van de informatie over herroeping

 

Voorbeeldherroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u het onderstaande formulier in en stuurt u het ons terug)
– Aan G DATA CyberDefense AG, Königsallee 178, D-44799 Bochum, fax +49 234 / 97 62-299, e-mail: revoke@gdata.de:
– Hiermee herroep(en) ik/wij* de door mij/ons* afgesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen*/de levering van de volgende diensten* (Hier gekochte software en bestelnummer invoeren)
– Besteld op*/ontvangen op* (Hier besteldatum invoeren)
– Naam van de consument(en) (Hier uw naam invoeren)
– Adres van de consument(en) (Hier uw adres invoeren)
– Handtekening van de consument(en) (Uw handtekening alleen bij kennisgeving op papier)
– Datum (Hier huidige datum invoeren)
*Doorhalen wat niet van toepassing is