Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is iedere natuurlijke persoon die voor enig doel een rechtshandeling uitvoert die niet grotendeels kan worden toegeschreven aan een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen en zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de contractafsluiting.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0) 234/97 62-0, faxnummer: +49 (0) 234/97 62-299, e-mailadres: revoke@gdata.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) in kennis te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt voor de herroeping het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is geen verplichting.

Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van die herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst herroept, zijn wij gehouden alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (uitgezonderd extra kosten die zijn ontstaan doordat u gekozen heeft voor een andere vorm van verzending dan onze voordelige standaardverzending) onmiddellijk en ten laatste na veertien dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag dat uw kennisgeving over herroepen van de overeenkomst ons bereikte. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalwijze als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft voldaan, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen.

Redenen voor afwijzing

Het herroepingsrecht vervalt in geval van een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevindt, wanneer de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, nadat de consument

1. er expliciet mee heeft ingestemd dat de ondernemer vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst begint, en
2. via instemming heeft bevestigd ervan op de hoogte te zijn dat het herroepingsrecht vervalt zodra met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

Voorbeeldformulier herroeping

(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het vervolgens naar ons op.)

- Aan G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum, faxnummer: +49 (0) 234/97 62-299, e-mailadres: revoke@gdata.de:

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen (*)/
  het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adressering van de consument(en)
- Handtekening consument(en) (uitsluitend bij schriftelijke kennisgeving)
- Datum

*Doorhalen wat niet van toepassing is.